Revision Group —– 溫習小組

一個溫故知新、實驗野心、發揮創意的園地
~2011地球紀錄~

11/3 巴布亞新畿內亞6.6級地震

The following two tabs change content below.

大C

一個鍾意寫東寫西的IT仔
鍾意去旅行,但卻唔多Plan旅行...
鍾意參與朋友活動,但卻唔多主動攪活動...
鐘意打機睇動漫,但卻唔多有時間...

Latest posts by 大C (see all)

日本…然後…巴布亞新畿內亞…>>?

—————————-

巴布亞新畿內亞發生黎克特制6.6級強烈地震,暫時未有傷亡或損毀報告。根據美國地質勘探局地震信息網的報告,地震發生於當地時間10日7時24分,震央 位於巴布亞新畿內亞東部新不列顛島坎德里安附近海域,震源深度為距海底33公里。巴布亞新畿內亞地處大陸板塊交界處,是一個地震頻發地區。

@http://news.sina.com.hk/news/12/1/1/2040318/1.html

Share

相關筆記:

由 大C 寫在[2011地球紀錄]筆記本內 | 寫回應

回應欄

[非面書留名回應] 請填寫你願意提供的個人資料及回應。

你的回應

你的電子郵件位址並不會被公開。